Відділ освіти Новоукраїнської райдержадміністрації

 

Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації

16 січ. 2014
Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації

У К Р А Ї Н А

 

НАКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

НОВОУКРАЇНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇКІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від “ 11 ” вересня 2013 року № 308 _

 

 

м. Новоукраїнка

 

Про уповноважену особу з питань

запобігання та виявлення корупції

у відділі освіти Новоукраїнської районної

державної адміністрації

 

 

З метою виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», враховуючи, що пункти 1-5 постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.20013 року № 706 «Питання запобігання і протидії корупції» набирають чинності з 01.01.2014 року,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації (додається).

2. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції у відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації Стеценко Альону Олександрівну, юриста централізованої бухгалтерії відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації.

3. Керівникам загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів визначити уповноважену особу з питань запобігання і виявлення корупції.

4. Розробити та затвердити Положення про уповноважену особу в навчальному закладі.

5. Даний наказ набирає чинності з 01.01.2014 року.

6. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації Т. Тарасенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника відділу освіти

Новоукраїнської районної державної

адміністрації 
від _____________________2013 р.

№ ___________

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом начальника відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції ”.

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна начальнику відділу освіти районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає працівникам відділу освіти районної державної адміністрації роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб відділу освіти районної державної адміністрації ;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами відділу освіти районної державної адміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти начальника відділу освіти, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників відділу освіти районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників відділу освіти районної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від всіх структурних підрозділів та посадових осіб відділу освіти районної державної адміністрації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників відділу освіти районної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед начальником відділу освіти районної державної адміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у відділу освіти районної державної адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Відділу освіти районної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються начальником відділу освіти районної державної адміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту відділу освіти районної державної адміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Уповноваженою особою призначається особа з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

11. Начальник відділу освіти районної державної адміністрації, сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.